Környezetvédelem

A globális felmelegedés veszélyezteti az élővilágot
A globális felmelegedés veszélyezteti az élővilágot

A környezetvédelem olyan céltudatos, szervezett, intézményesített társadalmi tevékenység, amelynek célja az ember ipari, mezőgazdasági, bányászati tevékenységéből fakadó káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradásának érdekében. E tevékenységek tudományos alapjait elsősorban műszaki tudományok, alkalmazott természettudományok és az ökonómia képezik. Hatékonyságát és működőképességét a használók felelősségén alapuló törvényi szabályozás és intézményrendszer biztosítja. A környezetvédelem nem csak egészségvédelmi, esztétikai szempontú, hanem elsősorban gazdasági, gazdálkodási tevékenység. A környezet védelme elengedhetetlenül fontos a ma élő és a felnövekvő nemzedékek életminősége szempontjából. A legnagyobb kihívást az jelenti, hogyan lehet a környezet védelmét és a folyamatos gazdasági növekedést hosszú távon egyidejűleg biztosítani. Környezetvédelmi politikájának kialakítása során az Európai Unió abból az alapelvből indul ki, hogy a szigorú környezetvédelmi szabályozás ösztönzi az innovációt és az üzleti lehetőségek létrejöttét. A környezetvédelmi politika elválaszthatatlan a gazdaság- és társadalompolitikától.

Hazánk az Európai Unióhoz történő csatlakozásával kötelezettséget vállalt az EU környezetvédelmi szabályozásának alkalmazására is. Ennek az általános célja az, hogy a környezet Unió-szerte közel azonos szintű védelemben részesüljön. A szabályozásnak ugyanakkor kellően rugalmasnak kell lennie annak érdekében, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe tudja venni. Szem előtt kell tartania azt is, hogy a nemzetközi versenyképesség megőrzésének záloga a környezetvédelmi szempontok és az üzleti igények között egyensúly megteremtése.

A közlekedés az egyik legnagyobb szennyező
A közlekedés az egyik legnagyobb szennyező

Az Európai Unió környezetvédelmi tevékenységének alapját a „Környezet 2010: A mi jövőnk, a mi választásunk” elnevezésű cselekvési program jelenti, melynek középpontjában a következő területek állnak:

  • éghajlatváltozás és globális felmelegedés;
  • természetes élőhelyek, vadon élő állatok és növények;
  • környezet és egészségügy;
  • természeti erőforrások és hulladékgazdálkodás.

A több területet érintő kérdéseket az Unió tematikus stratégiák segítségével kívánja megoldani, melyek a légszennyezéssel, a hulladékkeletkezés megelőzésével és a hulladékok újrahasznosításával, a tengeri környezettel, a talajjal, a növényvédő szerekkel, az erőforrások hasznosításával és a városi környezettel foglalkoznak.

Az említetteken túl a cselekvési program hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy:

  • a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat minden érintett végrehajtsa;
  • az Unió a környezetvédelemmel kapcsolatos valamennyi szakpolitika (így pl. a mezőgazdaság, a tengerentúli fejlesztés, az energiaügy, a halászat, az ipar, a belső piac, valamint a közlekedés és szállítás) kialakítása során figyelembe vegye az intézkedések várható környezeti hatásait;
  • az üzleti élet szereplői és a fogyasztók lehetőséget kapjanak arra, hogy a környezeti problémák megoldásában tevékenyen részt vegyenek;
  • az uniós polgárok megfelelő tájékoztatásban részesüljenek annak érdekében, hogy a környezet szempontjából kedvező döntéseket hozhassanak;
  • az európai polgárok tisztában legyenek azzal, milyen lényeges az ésszerű földhasználat annak érdekében, hogy a természetes élőhelyek fennmaradjanak, a tájak hagyományos jellege ne szűnjön meg, és a városi szennyezés a lehető legalacsonyabb mértékű legyen.
Szelektív hulladékgyűjtés
Szelektív hulladékgyűjtés

A Körös-Maros Vidékfejlesztési és Ökogazdálkodási Alapítvány céljai között meghatározó helyen szerepel a környezet védelme. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai a Gyulavári Kastély Látogatóközpont terveinek elkészítésekor messzemenően figyelembe vették azt a tényt, hogy a fenntartható környezet biztosításának feltétele az állampolgárok személyes elkötelezettsége. A kiállítások, tervezett programok tematikájának kialakításakor ezért nagy hangsúlyt kapott a környezetvédelmi szemlélet alakítása, a környezet megóvásának fontosságát értő tudat erősítése. A létesítmény az alapítványi céloknak megfelelően tevékenyen részt kíván venni a környezettudatos társadalom kialakításának hosszú és sok-sok erőfeszítést igénylő munkájában.